Zuid44

Grafisch ontwerp Advertising Webdesign In- & Outdoor design

1

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Verhagen Communicatie (Zuid44)

Tot stand gekomen op 10 september 2012

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Verhagen Communicatie (Zuid44) voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Verhagen Communicatie (Zuid44) en de wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Verhagen Communicatie (Zuid44).

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Verhagen Communicatie (Zuid44) en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhagen Communicatie (Zuid44), voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Verhagen Communicatie (Zuid44) en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Verhagen Communicatie (Zuid44) zijn overeengekomen.

 

Offertes

 • Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen. Verhagen Communicatie (Zuid44) kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Verhagen Communicatie (Zuid44) daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhagen Communicatie (Zuid44) anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhagen Communicatie (Zuid44) niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegevenprijs.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Tot standkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Verhagen Communicatie (Zuid44).

Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Verhagen Communicatie (Zuid44) de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verhagen Communicatie (Zuid44) zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Verhagen Communicatie (Zuid44) de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Verhagen Communicatie (Zuid44) daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Verhagen Communicatie (Zuid44) proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Verhagen Communicatie (Zuid44) kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Verhagen Communicatie (Zuid44) zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

 • Verhagen Communicatie (Zuid44) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd denk hierbij aan langlopende projecten zoals het ontwerpen en bouw van websites of grote adverentie campagnes, heeft Verhagen Communicatie (Zuid44) het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 • Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Verhagen Communicatie (Zuid44) niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht deovereenkomst op te schorten.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Verhagen Communicatie (Zuid44) het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van Algemene Voorwaarden Verhagen Communicatie (Zuid44), de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Verhagen Communicatie (Zuid44).
 • Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verhagen Communicatie (Zuid44) het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verhagen Communicatie (Zuid44) is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verhagen Communicatie (Zuid44) kenbaar behoorde te zijn.

 

Prijzen en tarieven

 • De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Van alle bijkomende kosten zal Verhagen Communicatie (Zuid44) tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Verhagen Communicatie (Zuid44) gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) het voornemen heeft het honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de verhoging van het honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van   grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  •  Verhagen Communicatie (Zuid44) alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  •  bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 • De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Verhagen Communicatie (Zuid44) zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Verhagen Communicatie (Zuid44) zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Levering

 • Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 • Levering vindt plaats af Verhagen Communicatie (Zuid44) of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 • De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 • Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Leveringstermijnen

 • De levering zal plaatsvinden binnen een door de Verhagen Communicatie (Zuid44) opgegeven termijn.
 • Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Verhagen Communicatie (Zuid44) schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verhagen Communicatie (Zuid44) alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Verhagen Communicatie (Zuid44) zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verhagen Communicatie (Zuid44) binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Uitvoeringstermijnen

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de in de offerte overeengekomen termijn.
 • Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Verhagen Communicatie (Zuid44) schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verhagen Communicatie (Zuid44) alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Verhagen Communicatie (Zuid44) zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verhagen Communicatie (Zuid44) binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke
 • tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Risico-overgang

 • De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Verhagen Communicatie (Zuid44).
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de
 • Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Betaling

 • Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Verhagen Communicatie (Zuid44) aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
 • Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Verhagen Communicatie (Zuid44) aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.
 • De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 • Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Verhagen Communicatie (Zuid44) en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Verhagen Communicatie (Zuid44) onmiddellijk opeisbaar. Verhagen Communicatie (Zuid44) kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) kan de volledige aflossing van dehoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en Incassokosten worden voldaan.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot
 • in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Verhagen Communicatie (Zuid44) in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verhagen Communicatie (Zuid44) totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomenen volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendoms-voorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 • Opschorting
  Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Verhagen Communicatie (Zuid44) het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 • Voorts is Verhagen Communicatie (Zuid44) bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Verhagen Communicatie (Zuid44) omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verhagen Communicatie (Zuid44) kan worden gevergd. Verhagen Communicatie (Zuid44) behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

 • Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Verhagen Communicatie (Zuid44) bevoegd de Overeenkomst met
 • onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

 • Voorts is Verhagen Communicatie (Zuid44) bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Verhagen Communicatie (Zuid44) omstandigheden ter kennis zijn gekomen die geode grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
  • niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
  • zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Verhagen Communicatie (Zuid44) kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
  • condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
  • niet van Verhagen Communicatie (Zuid44) kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt,
  • geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.

 

 • Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verhagen Communicatie (Zuid44) op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Verhagen Communicatie (Zuid44) niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 • Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Verhagen Communicatie (Zuid44) het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

 

Overmacht

 • Een tekortkoming kan niet aan Verhagen Communicatie (Zuid44) of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,
 • rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen
 • die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
 • voorzien of niet voorzien, waarop Verhagen Communicatie (Zuid44) geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verhagen Communicatie (Zuid44) niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie.
 • oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen,
 • gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf
 • wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Verhagen Communicatie (Zuid44) in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verhagen Communicatie (Zuid44) zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 • Zowel Verhagen Communicatie (Zuid44) als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten.
 • Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Verhagen Communicatie (Zuid44) zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verhagen Communicatie (Zuid44) gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

 • Verhagen Communicatie (Zuid44) garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Verhagen Communicatie (Zuid44) garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst enworden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 • De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 • Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 • Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Verhagen Communicatie (Zuid44), na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 • Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 • Evenmin staat Verhagen Communicatie (Zuid44) in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verhagen Communicatie (Zuid44) geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Onderzoek en reclame

 • De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na aflevering, te onderzoeken.
 • De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na uitvoering te onderzoeken.
 • Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 • Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Verhagen Communicatie (Zuid44) gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Verhagen Communicatie (Zuid44) gemeld te worden.
 • Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Verhagen Communicatie (Zuid44) gemeld teworden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 • Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 • De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Verhagen Communicatie (Zuid44) aan de Wederpartij vergoeden.
 • Andere kosten dan verzendkosten zullen door Verhagen Communicatie (Zuid44) nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzend-kosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Verhagen Communicatie (Zuid44) niet schriftelijk om toezending is gevraagd.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Verhagen Communicatie (Zuid44) binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 • Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Aansprakelijkheid

 • Verhagen Communicatie (Zuid44) is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Verhagen Communicatie (Zuid44).
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhagen Communicatie (Zuid44) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Verhagen Communicatie (Zuid44) uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Verhagen Communicatie (Zuid44) ingeschakelde derden.

 

Vrijwaring

 • De Wederpartij vrijwaart Verhagen Communicatie (Zuid44) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Verhagen Communicatie (Zuid44) en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 • Indien Verhagen Communicatie (Zuid44) door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Verhagen Communicatie (Zuid44) zowel buiten als in rechte bij te staan.
 • Alle kosten en schade aan de zijde van Verhagen Communicatie (Zuid44) en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Verhagen Communicatie (Zuid44) en de door Verhagen Communicatie (Zuid44) (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

 • Verhagen Communicatie (Zuid44) behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Privacy
 • De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Verhagen Communicatie (Zuid44) verstrekt, zal Verhagen Communicatie (Zuid44) zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Verhagen Communicatie (Zuid44) niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Verhagen Communicatie (Zuid44) gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Verhagen Communicatie (Zuid44) zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verhagen Communicatie (Zuid44) niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 • De Wederpartij gaat akkoord dat Verhagen Communicatie (Zuid44) de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 • Verhagen Communicatie (Zuid44) behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Toepasselijke recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhagen Communicatie (Zuid44) partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.